พระพุทธองค์ใหญ่ ปางปฐมเทศนา

        พระพุทธรูปองค์ใหญ่ เป็นพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ.2514 เป็นพระพุทธรูปปูนปั้น ครั้งแรกท่านประดิษฐานอยู่ที่เชิงเขา ปัจจุบันท่านถูกอัญเชิญขึ้นมาประดิษฐานอยู่บนยอดเขา

        พระพุทธรูปองค์นี้ เป็นเอกลักษณ์ของวัด และมีความศักดิ์สิทธิ์มาก มีพุทธศาสนิกชนมากราบไหว้ และขอพรอยู่เสมอ ตามคำบอกเล่า หลังจากที่ได้สร้างพระพุทธรูปองค์นี้เสร็จแล้ว ทางวัดได้นิมนต์เกจิอาจารย์ มาร่วมพิธีปลุกเสกด้วย อาทิ

  • หลวงพ่อแพ
  • หลวงพ่อมุ่ย
  • หลวงพ่อกวย
  • หลวงปู่โต๊ะ
  • หลวงพ่อจวบ
  • หลวงพ่อเจริญ
  • ฯลฯ

พระพุทธรูปปางปฐมเทศนา

พระอิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิราบ พระหัตถ์ขวายกขึ้น จีบนิ้วพระหัตถ์เป็นวงกลมในมุทราแสดงธรรม พระหัตถ์ซ้ายวางหงาย

        เมื่อพระพุทธองค์ทรงรับอาราธนาท้าวสหัมบดีพรหม และหมู่เทพยดาที่จะแสดงพระธรรมสั่งสอนชาวโลก จึงทรงดำริถึงผู้ควรสดับธรรมเทศนาแห่งพระพุทธองค์ ทรงปรารถถึงอาฬารดาบสกาลามโคตร และอุทกดาบสรามบุตร พระอาจารย์ที่ทรงเคยศึกษาในสำนักของท่านในกาลก่อน แต่พระอาจารย์ทั้งสองได้สิ้นชีพไปแล้ว พระพุทธองค์จึงทรงพิจารณาว่า ธรรมดาอดีตพระพุทธเจ้าเมื่อตรัสรู้แล้วได้สั่งสอนสรรพสัตว์ทั้งมวล พระพุทธองค์จึงทรงระลึกถึงปัจจวัคคีย์ ได้แก่ โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสสชิ ที่เคยอุปการะพระพุทธองค์เมื่อครั้งยังทรงเป็นพระโพธิ์สัตว์บำเพ็ญทุกรกิริยา จึงเสด็จไปยังป่าอิสปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี อันเป็นที่อยู่ของปัจจวัคคีย์และประทานปฐมเทศนา ที่เรียกว่า ธัมมจักรกัปปวัตนสูตร พระพุทธรูปปางนี้ เป็นพระพุทธรูปประจำเดือน ๘

(ข้อมูลจากหนังสือ "พระพุทธรูปปางต่าง ๆ" ของกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม)