พระอุโบสถพระอาจารย์ธรรมโชติ

        พระอุโบสถพระอาจารย์ธรรมโชติ สร้างขึ้นในสมัยพระอาจารย์ธรรมโชติ (อายุราว 250 กว่าปี) และรัชกาลที่ 5 ได้ทรงโปรดให้บูรณะหลังคาเมื่อครั้งทรงเสด็จประพาสต้น บนยอดเขาแห่งนี้ ภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าของวัด