ศาลาพระอาจารย์ธรรมโชติ

        ศาลาพระอาจารย์ธรรมโชติ ภายในเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปเนื้อสำริด ปางห้ามสมุทร สมัยอยุธยาตอนต้น อายุกว่า 700 ปี เป็นพระพุทธรูปที่รับกาลที่ 5 ทรงโปรดรับสั่งให้นำกลับพระราชวัง เมื่อครั้งเสด็จประพาสต้น เพื่อบูรณะ และส่งกลับมาประดิษฐานที่วัดภายหลังจากที่บูรณะเสร็จแล้ว